سيد مهدي اجاق
سيد مهدي اجاق

سيد مهدي اجاق

دانشکده: شيلات و محيط زيست

رتبه علمی: دانشيار

گروه آموزشی: شیلات

پست الكترونيكي: ojagh(at)gau(dot)ac(dot)ir

دانلود CV

  بازديد : 28931
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان